Připravili jsme přehled regionálních výročí, u kterých si v letošním roce připomínáme kulaté nebo půlkulaté výročí. Zaměřuje se na osobnosti či události spjaté s Polickem buď místem svého narození, úmrtí nebo působení. Kartotéka poskytuje základní údaje osobností či událostí. Hlavně (po kliknutí na jméno osobnosti) uvádí zdroje, ve kterých lze nalézt podrobné informace buď přímo v naší knihovně, nebo v dalších knihovnách naší republiky.

Každý přehled je ovlivněn osobností tvůrce. Pokud vás zajímají i další výročí celorepublikového či celosvětového významu, můžete navštívit stránky Knihovny Jiřího Mahena v Brně, kde lze najít toto kalendárium výročí (soubor lze i stáhnout).

Výročí listopad

Napsal Anna Lukášková na . Odesláno do Regionální výročí

Brandejs, Stanislav *12.11.1891 Police nad Metují, 13.4.1957 Praha
Regionální historik, diplomat, publicista, překladatel, člen mnoha učených společností, regionální historik a předseda krajanského spolku „Ostaš“ v Praze.

Kincl, František *1892, 16. 11. 1981
obchodní jednatel na odpočinku, sběratel a erudovaný znalec výtvarného umění, spoluautor publikace „Police nad Metují, město a okolí“, vydané roku 1959.

Foglar, Václav *28.11.1916 Machov, 21.12.1948 Kalamaki
Letec, operační pilot 313. čs. stíhací peruti RAF a dopravní válečný pilot.

Výročí Říjen

Napsal Anna Lukášková na . Odesláno do Regionální výročí

Chceme vám připomenout kulatá či půlkulatá výročí osobností či událostí spjatých s Polickem buď místem svého narození, úmrtí nebo působení. Tentokrát jsme čerpali z díla Miroslava Pichla Police nad Metují, dějiny města a regionu v běhu let.

10. října 1871 – stala se předběžná porada o zaražení Čtenářského spolku.

P. Cyril Kaněra nahlížel, že by bylo pro členy tělocvičného spolku velmi potřebno a užitečno, kdyby se čtením dobrých knih a posloucháním prospěšných přednášek vzdělával. I přemýšlel, jak to učiniti. Po zralém uvážení umínil si zaříditi čtenářský spolek, jaký v Hronově již od r. 1867 mají. K tomu cíli vypůjčil si stanovy tohoto spolku, promluvil s několika osobami ve městě a sice: s P. Amandem Dimtrem, Vács. Reichartem, Frant. Japplem, Rudolfem Hejnou a jinými o potřebě a užitku takového spolku v Polici a staral se všemožně, aby úmysl svůj uskutečnil. Když byl několik osob pro svou věc získal, svolal na den 10. října tyto a jiné osoby z města k schůzi do hostince u Antonína Kincla vedle úředního domu, ve kteréž by se pojednalo o stanovách a jiných potřebnostech. Sešlo se tehdáž as 12 osob. Stanovy hronovské se až na některé proměny přijaly; Antonín Kincl dal zdarma místnost spolku a uloženo prozatímnímu výboru, který se dne 13. října byl zvolil, postarati se o potvrzení stanov. Tehdáž byla horlivost veliká. Hned dala se udělati skříň pro knihy, které zdarma členové dávali. Mezi dárci zvlášť jmenování zasluhují P. Amand, P. Cyril, pan inspektor Celes. Jeřábek, Gottlieb Josef. Již 1. listopadu zasedli členové, jichž tenkráte přes 40 bylo, do nové místnosti, která byla na náměstí. Novin byla hojnost – nazvíce darovaných.

Dne 22. prosince 1871 došly stanovy místodržitelského stvrzení a spolek začal právně existovati. Nedá se pomlčeti, že nalezly se takové osobičky, které zařízení spolku velmi na odpor se postavily a všelikým způsobem měšťany odvracovaly. Zvlášť byl Jan Lamka, městský tajemník, zjevným odpůrcem. Chodil od člena k členu Sokola, tupil, haněl. Přemlouval, lhal atd. podařilo se ovšem mnohé zdržeti a sraziti. Z jakých bídných příčin to činil – kdož ví? Ostatně nebylo jeho přízně třeba. Spolek se zarazil a působil velmi dobře. Nejpokročilejší měšťané seznali jeho prospěšnost a stali se členy a rádi do spolkových místností chodili. Zde se četlo, hrálo, bavilo, zpívalo – vše ve slušném pořádku. Čas zábavy byl určen jen do 10 hodin.

Jest příhodno zde se zmíniti též o hlavních zásadách a pravidlech spolku. Účelem jeho jest buditi společenský život a důstojně vespolek se baviti a poučovati. Prostředky k tomu: čtení novin a knih, zpěv, hudba, dovolené hry, přednášky o věcech poučných z oboru společenského, hospodářského, živnostenského a krasoumného.

Členem se může státi každý poctivý občan mající již 20 roků stáří svého. Od výboru přijat, zaplatí 1 zlatý co vstupné a 20 krejcarů měsíčně co příspěvek. Valná hromada volí 8 výborů a 2 náhradníky, výborové volí ze sebe předsedu, místopředsedu, jednatele, knihovníka a pokladníka.

První výborové, jenž zřízení spolku obstarali, byli: František Jappl, c. k. soudní příručí, předsedou, Dr. František Wach místopředsedou, P. Amand Dimter, kooperátor, knihovníkem, P. Cyril Kaněra, kooperátor, jednatelem, Jiří Šafránek, kožešník, pokladníkem, Rudolf Hejna, okresní tajemník, Jan Kejdana, měšťanosta, Josef Vaněk, hospodářský adjunkt.


Zdroje v knihovně:

  • KANĚRA, Cyrill František: Pamětnosti farní osady Polické nad Metují - V Polici : C.F. Kaněra, 1872 : (Tisk M. Mayrhofferové). -- 86 s.

  • PICHL, Miroslav: Police nad Metují : dějiny města a regionu v běhu let / - Police nad Metují : Město Police nad Metují, 2015. -- 2 CD-ROM : zvuk, barevný ; 12 cm.